CHCI POMOCI

Etické zásady našich služeb

Všechny služby rodinné poradny Smečno poskytujeme v souladu s Etickým kodexem, který vychází ze Základní listiny práv a svobod.

 • Právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
 • Právo klienta na jeho anonymitu.
 • Právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od zakázky bez udání důvodů.

 

Způsobilost

Poradce se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci.

 • Absolvuje supervize své práce.
 • Působí pouze v oblasti, pro kterou absolvoval příslušnou kvalifikaci.
 • Pokud je požádán o služby neodpovídající jeho odborné kompetenci, odkáže klienta na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.
 • Zajišťuje, aby ti, kteří pracují pod jeho vedením, dodržovali tytéž zásady ohledně profesní odborné kompetence.

 

Zásady

Pracovníci poradny dodržují následující zásady.

 • Poradce dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Profesní činnosti, vztahy a důsledky musí být vyjádřeny v jasné formě, ze které musí být zřejmé, že s nimi uživatel služby souhlasí. (např. Souhlas s poskytováním osobních údajů, písemný kontrakt apod.)
 • Při poskytování služby osobám, které nejsou schopny souhlasu nebo osobám mladším 16 let, je třeba si vyžádat souhlas zákonného zástupce.
 • Poradce neslibuje nepřiměřené, nerealistické, nadhodnocené cíle či výsledky své činnosti.

 

Povinnosti

Poradce musí zajistit ochranu všech informací, které získal v souvislosti s profesní činností v souladu s právními normami a předpisy.

 • Je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděl při výkonu svého povolání, v souladu se zákonem.
 • Poskytuje informace o klientovi jiným odborníkům pouze se souhlasem klienta.
 • Při použití údajů pro vědecké nebo studijní účely garantuje anonymitu osobních údajů, a to vždy za souhlasu klientů.
 • Dbá na to, aby ti, kteří pracují pod jeho vedením, také respektovali důvěrnost ve vztahu k získaným informacím.
 • Dbá na to, aby si uživatelé služby byli vědomi omezení důvěrnosti informací vyplývající ze zákona o zachování přísné důvěrnosti informací.

 

Všeobecný respekt

Poradce při své práci dodržuje respektující přístup ke všem zúčastněným.

 • Uvědomuje si a respektuje poznatky, zkušenosti a odborné znalosti své i znalosti klientů, jiných odborníků, kolegů nebo široké veřejnosti.
 • Uvědomuje si individuální a kulturní rozmanitosti (náboženství, sexuální orientace, etnická příslušnost apod.) a respektuje je.
 • Vyhýbá se praktikám, které jsou výsledkem předpojatosti a mohly by vést k nespravedlivé diskriminaci.

 

Vystupování

Poradce se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti ke své profesi a ke KRS.

 • Poradce je povinen nevykonávat odbornou činnost, pokud může jeho fyzický nebo psychický stav negativně ovlivnit jeho profesionální schopnosti.
 • Nesmí zneužívat profesní vztah k osobním, náboženským, politickým či jiným ideologickým zájmům.
 • K ostatním kolegům přistupuje v duchu profesionální kolegiality, s důvěrou a ochotou spolupracuje a neznevažuje jejich profesionální způsobilost.
 • Pokud má důvodné podezření na neprofesionální přístup některého kolegy, je povinen ho na to vhodným způsobem upozornit, nedojde-li k nápravě, ohlásí to vedoucímu RP.
Top heartmagnifiercrosschevron-down