CHCI POMOCI

Možnosti a práva poradců a uživatelů služby Rodinné Poradny

Uživatel/klient se účastní poradenského procesu dobrovolně, z vlastní vůle. Má právo kdykoliv přerušit či ukončit poradenský proces. Výjimkou je soudem nařízená odborná intervence, kdy je klient vyzván k účasti na poradenském procesu. Do procesu přesto vstupuje z vlastního rozhodnutí se podrobit doporučení soudu a má tedy právo také proces přerušit či ukončit. Soud je o jeho rozhodnutích o započetí a/či ukončení informován.

 

1 Práva klientů

Klient RP KRS má právo:

 • na nestranný a rovný přístup, informační otevřenost, neovlivnitelnost a poctivost ze strany pracovníka poradny;
 • vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí;
 • na respektování svých rozhodnutí, potřeb, přání, postojů;
 • vystupovat anonymně, pouze pod pseudonymem;
 • odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od zakázky i bez udání důvodu;
 • žádat službu vykonávanou s největší mírou slušnosti, porozumění, s dodržováním všeobecných pravidel etiky a v nejvyšší možné kvalitě a odbornosti;
 • na nediskriminující, zdvořilé, uctivé chování od pracovníka bez ohledu na pohlaví, etický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství nebo činnost v politických stranách a sdružení.

2 Odstoupení od služby ze strany poradce

Poradce RP KRS má právo odstoupit od služby nebo odmítnout klienta v těchto případech:

 • pokud nemůže přijmout klienta z kapacitních důvodů;
 • pokud u pracovníka vznikne v průběhu poradenského procesu takový protipřenos, který narušuje poskytování služby a nelze jej zvládnout ani za pomoci supervize;
 • pokud problém či způsob požadované konzultace (online nástroj, který poradce neovládá či RP nepodporuje) překračuje odborné kompetence nebo kvalifikaci pracovníka;
 • pokud se klient projevuje agresivně, fyzicky napadá poradce či se klienti fyzicky napadají navzájem, opakovaně znečišťuje prostory, je pod vlivem omamných látek a při podezření na harrasment viz postupy v nouzových situacích;
 • pokud má podezření, že by mohlo dojít k střetu zájmů např. při jiném než profesním vztahu klienta k poradci;
 • pokud může v rámci poradenství dojít k nerušení neutrální pozice poradce;
 • pokud poradce končí své působení v poradně.

Ve všech těchto případech nabídne kontakt na jiného odborného pracovníka či pracoviště.

 

3 Povinnosti poradce RP KRS

Poradce RP KRS je povinen:

 • zachovávat o všech údajích a informacích, které získal při výkonu své práce mlčenlivost podle § 90 Vyhlášky č. 182/91 Sb., pokud není této povinnosti zproštěn;
 • zacházet s osobními údaji klienta v souladu s požadavky Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;
 • získávat a uchovávat pouze údaje potřebné k uskutečňování cílů spolupráce;
 • průběžně vést o každé konzultaci s klientem písemný záznam o jejím průběhu;
 • zaznamenávat doporučení dalším institucím pouze se souhlasem klienta. Při vedení spisů používat jednotný záznamový arch;
 • chránit dokumentaci klienta před případným zneužitím, a to uložením spisu do uzamykatelné kartotéky či do zabezpečeného souboru pod heslem;
 • s dokumentací klienta pracovat pouze v prostorách poradny či zabezpečeném prostředí;
 • jednat vždy v souladu s etickým kodexem rodinných a manželských poradců vydaným Asociací manželských a rodinných poradců, www.amrp.cz;
 • být si vědom svého vlivu nejen na život klienta, ale též na jeho okolí a intervenovat citlivě podle nejlepšího vědomí;
 • vyžádat si souhlas klienta stvrzený jeho podpisem v těchto případech:
 • k zapsání osobních údajů do spisu,
 • k navázání kontaktu s jinou institucí,
 • ke sdělení informací týkajících se klientovy osoby třetí osobě,
 • k vypracování vyžádané zprávy soudu – protokolární zproštění mlčenlivosti,
 • ke zveřejnění jeho problému bez uvedení osobních dat,
 • k nahrávání či natáčení průběhu konzultace pro práci na problému,
 • s přítomností další osoby na konzultaci za účelem náslechu.

4 Hrubé porušení povinností poradcem

Poradce RP KRS nesmí:

 • zneužít svého postavení proti zájmům klienta, nechat se ovlivnit soukromými zájmy;
 • při řešení problému klienta preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám;
 • zapojit se přímo nebo nepřímo do činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování nebo přijímání úplatků, výhod za účelem vlastního obohacení;
 • navazovat eroticko – sexuální kontakt s klientem;
 • vyžadovat či poskytovat s klientem vzájemné /proti/ služby či úsluhy.

Pokud poradce RP KRS zneužije své postavení ve výše uvedených případech, může klient kontaktovat vedoucího poradny, který zajistí nápravu a oznámí způsob nápravy postiženému klientovi. Postupuje se vždy standardně podle organizačního řádu KRS.

Vedoucí poradny dle povahy a závažnosti přestupku může napomenout poradce sám nebo doporučit ředitelce KRS důtku pro zaměstnance, platový postih nebo v nejzávažnějších případech porušujících hrubě zákon i propuštění nebo kontaktování orgánů v trestním řízení.

5 Povinnosti klienta

Klient RP KRS je povinen:

 • seznámit se s pravidly poskytování služby, které dostává v písemné formě. Na stížnosti odporující pravidlům poskytování služby nebude brán zřetel;
 • chodit na konzultaci v takovém stavu, aby po něm v místnosti nezůstával nepořádek;
 • chodit ve střízlivém stavu, tj. nebýt pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek;
 • dostavit se na konzultaci včas či se omlouvat s dostatečným předstihem (min. 24hod. před konzultací);
 • nevodit na konzultaci osoby, které nejsou předmětem konzultace (děti, přátele apod.).
 • v případě distanční konzultace si zajistit sám bezpečné podmínky a ochranu svého soukromí.

 

S verbálně či fyzicky agresivním klientem, podnapilým klientem nebo klientem pod vlivem jiných omamných látek bude okamžitě ukončena konzultace. Rozhodnutí o dalším pokračování spolupráce je na poradci RP a má právo v takovém případě další spolupráci odmítnout.

Do prostor rodinné poradny je zakázán vstup psům či jiným zvířatům.

 

Top heartmagnifiercrosschevron-down