CHCI POMOCI

Základní informace

Odlehčovací služba Kolpingova rodina Smečno

U Zámku 5, 273 05 Smečno

Identifikátor: 2197449

Forma služby: ambulantní, terénní

Poslání

Poskytujeme rodinám pečujícím o  dítě ve věku od  2 do  15 let se zdravotním  postižením,  především o  dítě s poruchou autistického spektra a nervosvalovým onemocněním, čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil.

 Cíle služby

 1. Zprostředkovat pečujícím osobám potřebný odpočinek ke zvládání každodenní péče o své postižené dítě ne jen v domácím prostředí.

 2. Umožnit dítěti vést důstojný život bez přerušení kontaktu s jeho rodinou.

Cílová skupina

Rodina s dítětem ve věku od 2 do 15 let se zdravotním postižením. Služba je primárně určena rodinám s dětmi poruchou autistického spektra (PAS), dále pak pro rodiny s dětmi s nervosvalovým onemocněním s dg. spinální muskulární atrofie (SMA) a Duchennova muskulární dystrofie (DMD), ale i rodinám s dítětem s dalším zdravotním omezením.

Forma poskytované služby

 • Ambulantní odlehčovací služba je poskytována rodinám ze všech krajů ČR v budově Dům rodin, U Zámku 5, 273 05 Smečno.

 • Terénní odlehčovací služba je poskytována rodinám v jejich domácím prostředí a je realizována na území Středočeského, Jihomoravský,  Liberecký,  Olomoucký,  Moravskoslezský,  Zlínský,  Ústecký,  Plzeňský, Jihočeský, Vysočina, Středočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický a na území města Prahy.

Služba je poskytována v souladu se standardy a metodikami odlehčovací služby.

Kapacita

Ambulantní služba – 4 uživatelé Terénní služba – 16 uživatelé

Provozní doba

Ambulantní: pondělí–pátek 9 – 19 hodin
Terénní: pondělí–pátek 9 – 20 hodin

Základní činnosti

Uživatel má právo žádat poskytovatele o pomoc nebo podporu v kterémkoliv úkonu z těchto základních činností odlehčovací služby vyplývající z §44 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nabízené aktivity

V rámci odlehčovacích služeb zajišťuje odlehčovací služba Kolpingovy rodiny Smečno v souladu se zákonem o sociálních službách dle § 10 vyhl. č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách v platném znění rozsah těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

Průběh služby

Zájemce (zákonný zástupce dítěte) o odlehčovací službu kontaktuje poskytovatele většinou telefonicky nebo emailem. Tento kontakt má informativní charakter. Poskytovatel se formou dotazů snaží zjistit požadavky a potřeby zájemce o odlehčovací službu. Předá prvotní informace o nabídce a formě nabízených služeb. Dalším zdrojem informací o nabízené službě jsou webové stránky, nebo Facebook KRS.

Zájemce o poskytnutí služby může požádat následujícím způsobem:

 • osobně (v budově organizace Kolpingova rodina Smečno ve Smečně, ul. U Zámku 5)

 • telefonicky

 • e-mailem

 • písemně

Vést jednání se zájemci o službu mohou jen pověření pracovníci zařízení, a to vedoucí služby a sociální pracovnice. Sociální pracovnice předá zájemci k vyplnění Žádost o odlehčovací službu (volně k dispozici na webových stránkách poskytovatele) na jejímž základě jsou zájemci o službu pozváni k osobní schůzce (Jednání se žadatelem o službu) s pověřeným pracovníkem. Pokud jsou potřeby a přání zájemce možné zajistit službami zařízení, je se zájemcem o službu zahájen proces přijetí do odlehčovací služby. V případě plné kapacity služby je žadatel zapsán do Evidence žadatelů o službu a kontaktován v okamžiku uvolnění kapacity.

Prvotní osobní schůzka je domluvena v přirozeném prostředí žadatele o službu nebo v prostorách zařízení. Cílem osobní schůzky je:

 • seznámení s rodinou a dítětem

 • zjistit požadavky žadatele o službu, osobní cíle, které má služba naplňovat

 • zjistit konkrétní požadavky představy žadatele

vybrat formu odlehčovací služby:

 1. ambulantní odlehčovací služba

 2. terénní odlehčovací služba – v místě pobytu uživatele, v domácím prostředí

 • stanovit časové rozpětí, ve kterém bude služba poskytována

 • seznámit žadatele s ceníkem služby

 • seznámení s obsahem Smlouvy o poskytování odlehčovací služby, Pravidly a podmínkami poskytování odlehčovací služby a podpis Souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V případě, že žadatel souhlasí s Pravidly poskytování odlehčovací služby, s dohodnutými cíli a tím, jak služba bude probíhat, podepíše s poskytovatelem Smlouvu o poskytování odlehčovací služby.

Individuální plán

Podpisem smlouvy se stává žadatel uživatelem služby a je zahájena tvorba Individuálního plánu. Individuální plán obsahuje cíle, které by chtěl uživatel za pomoci služby realizovat. Na tvorbě individuálního plánu se podílí uživatel a sociální pracovník. Individuální plán je pravidelně vyhodnocován.

Ukončení služby

Uživatel má právo kdykoliv ukončit službu a smlouvu vypovědět bez udání důvodů ústně nebo písemně. Ze strany poskytovatele je možno službu ukončit a smlouvu uživateli vypovědět v těchto případech:

 • opakovaného nedodržení podmínek smlouvy a povinností vyplývajících z Pravidel a podmínek poskytování služby
 • pominutí důvodů pro poskytování služby odlehčovací péče (naplnění dohodnutých cílů, změna situace uživatele)
 • nevyhovujících možností (ekonomických, personálních, provozních) poskytovatele pro poskytování sociální služby

Řešení stížností

Poskytovatel má zpracována vnitřní pravidla pro řešení stížností. Zájemce, žadatel, uživatel, rodinní příslušníci uživatele i veřejnost mají možnost podávat stížnost, připomínku nebo námět na poskytovanou službu. Stížnost, připomínku i námět je možno podávat ústně (v sídle poskytovatele nebo telefonicky), písemně (emailem, poštou, schránka v prostorách poskytovatele) a to osobně nebo anonymně. Stížnost je písemně zaevidována a je řešena vedoucí odlehčovací služby. Maximální lhůta pro řešení stížností je 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti. Výsledek řešení stížnosti bude stěžovateli sdělen písemně. V případě nespokojenosti s řešením stížnosti se může stěžovatel obrátit na ředitelku organizace Kolpingova rodina Smečno nebo na Veřejného ochránce práv.

Zásady

Služba je poskytována v souladu s etickým kodexem a obecnými principy sociálních služeb.

Zásada důstojnosti

Vždy respektujeme potřeby a zvyklosti dítěte i rodiny. Naše práce je založena s úctou k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

Zásada partnerství

Služba je poskytována na zásadě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.

Zásada individuálního přístupu

Zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různých symptomů jeho postižení a variability projevů konkrétní poruchy, jeho mentální úrovně, tempa práce a způsobu komunikace.

Zásada bezpečnosti a odbornosti

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců, které pravidelně vyhodnocuje. Profesionalita služby vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí, důraz je přitom kladen zejména na dialog a dohodu.

Prostorové, materiální a technické zajištění služby

Odlehčovací terénní služba Kolpingova rodina Smečno je poskytována uživatelům převážně v jejich přirozeném prostředí . Ambulantní odlehčovací služba má sídlo v budově organizace Kolpingova rodina Smečno ve Smečně, ul. U Zámku 5. Budova je obklopena oplocenou udržovanou zahradou, v které jsou umístěny herní prvky (trampolína, skluzavky, houpačky, pískoviště), zahradní nábytek a venkovní krb. Dům disponuje 10 pokoji s vlastním sociálním zařízením na pokojích, vybavených dětskou postýlkou. Dále výtahem, místností pro výtvarné dílny, dětskou hernou, společenskou místností s audiovizuální technikou, jídelnou s vysokými židličkami pro nejmenší, kuchyní s domácím stravováním, fyzioterapeutickou místností pro masáže. Prostory jsou vybaveny tak, aby odpovídaly charakteru služby a potřebám uživatelů. V přízemí budovy je umístěna schránka  pro  náměty, připomínky a stížnosti. Budova je  bezbariérově upravena. Parkování je možné  v areálu budovy nebo volně na ulici před budovou.

Poskytovatel je vybaven materiálními prostředky, které jsou nezbytné pro poskytování služby. Jedná se o hračky, didaktické pomůcky a další speciální pomůcky, které odpovídají dané cílové skupině. Dále pracovníci využívají služební notebooky, telefony a další potřebné kancelářské vybavení. K dojezdu za uživateli terénní odlehčovací služby využívají služební auto, hromadnou dopravu nebo soukromé automobily.

Top heartmagnifiercrosschevron-down