CHCI POMOCI

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

Aplikovaná behaviorální analýza je vědní obor, jehož cílem je porozumět lidskému chování a proměnným z prostředí, které dané chování ovlivňují. Díky jejich analýze je pak možné odstranit či redukovat problémové chování a nahradit ho společensky akceptovatelným chováním nebo učit nové dovednosti (komunikační, sociální, sebeobslužné či akademické).

Obor aplikované behaviorální analýzy se začal rozvíjet v 60. a 70. letech 20. století. Navazuje na behaviorismus, který vychází především z práce B. F. Skinnera a z jeho poznatků o operantním chování (učení na základě následků chování).

Principy ABA mohou být uplatňovány v různých prostředích a s různými cílovými skupinami - na geriatrických pracovištích, v oblasti sportu nebo v organizacích, firmách a podnicích.

Principy ABA se také používají při práci s lidmi s různými diagnózami. V této souvislosti je třeba zmínit Ole Ivar Lovaase, amerického psychologa norského původu, který jako první použil principy aplikované behaviorální analýzy v souvislosti s autistickými dětmi.

ABA je v kontextu poruchy autistického spektra vědecky ověřeným přístupem (tzv. evidence based) a je založena na behaviorálních intervencích, jejichž hlavními principy jsou:

  1. třístupňový model chování (každé chování se vyskytuje v třístupňové posloupnosti: příčina-chování-následek)
  2. práce s motivací (bez motivace je učení neefektivní)
  3. posílení (pokud je chování správně posilováno, roste pravděpodobnost jeho výskytu v budoucnosti)
  4. vyhasínání (není-li chování posilováno, postupně vyhasne a přestane se vyskytovat)
  5. kontrola stimulu (úprava prostředí tak, aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro realizaci konkrétního chování).

V rámci ABA se s dítětem pracuje ve dvou základních prostředích - v přirozeném prostředí (tzv. NET) a u stolečku (tzv. ITT). V přirozeném prostředí se jedná o interaktivní hru mezi dítětem a terapeutem, během níž se dítě učí novým dovednostem nebo si procvičuje a generalizuje již zvládnuté dovednosti. Při intenzivním učení u stolečku se dítě nejčastěji učí za pomoci kartiček. Poměr práce v přirozeném prostředí a u stolečku se odvíjí od věku dítěte a míry jeho dovedností.

V rámci ABA programu se primárně pracuje na rozvoji sociálního chování, sociální hry, skupinových dovednostech a tzv. verbálních a neverbálních operantů. V rámci verbálních operantů se jedná o “mandy” - schopnost požádat o věc či aktivitu, “takty” - schopnost pojmenovat věc či aktivitu na základě otázky “Co je to?” a “Co dělá?”, “echo” - schopnost zopakovat hlásku/slabiku/slovo, “intraverbály” - schopnost odpovědět na otázku, vést konverzaci, např. umět odpovědět na otázku “Jak se jmenuješ?”. V rámci neverbálních operantů se jedná o “motorické imitace” - schopnost napodobit pohyb v rámci hrubé a jemné motoriky či oromotoriky a “receptivní instrukce” - schopnost adekvátně zareagovat na pokyn, např. “Sedni si na židli”.

Dle potřeby se dá v rámci ABA také využít některý z programů, například na redukci problémového chování, na zvládnutí jednotlivých sebeobslužných či sociálních dovedností apod.

ABA je v současné době považována v celosvětovém měřítku za jednu z nejúčinnějších terapeutických přístupů v rozvoji osob s PAS. Doporučuje se 30-40 hodin terapie týdně po dobu 3-5 let.

 

Mezinárodní certifikace v ABA

Certifikace uděluje Mezinárodní výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB), který také vede registr behaviorálních analytiků. Před rokem 2015 nebylo možné ABA v ČR studovat, proto mají někteří čeští praktici certifikaci z ABA ze zahraničí.

Registr behaviorálních analytiků

 

Hierarchie jednotlivých certifikací v ABA (od nejvyšší po nejnižší):

BCBA (Board certified behavior analyst/certifikovaný behaviorální analytik)

BCaBA (Board certified assistant behavior analyst/certifikovaný asistent behaviorálního analytika)

RBT (Registered behavior technician/registrovaný behaviorální technik)

 

Uvedené odborníky v České republice sdružuje Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy (ČS ABA, z.s.).

 

Webové stránky:

Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy (ČS ABA)

Centrum aplikované behaviorální analýzy na PdF | MUNI PED (CABA)

Roprodesa – Rodiče pro děti s autismem

Behavior Analyst Certification Board

Roprodesa (Rodiče pro děti s autismem)

Dr. Mary Barbera

 

Literatura:

Rozvoj verbálního chování: Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami, Mary Lynch Barbera, Masarykova univerzita, 2018.

Jak porozumět aplikované behaviorální analýze - Albert J. Kearney, Pasparta, 2020.

Top heartmagnifiercrosschevron-down