CHCI POMOCI

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oblast sociální péče  zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Možnosti, které rodičům nabízí jsou různého typu - sociální služby, sociální dávky, zajištění určitých výhod a pomoc s pracovním uplatěním. Pokusíme se jednotlivé možnosti přiblížit.

Dávky nepojistného sociálního systému pro děti se zdravotním postižením.
 • Správní řízení

Dávky a průkazy lze získat ve správním řízení na základě rozhodnutí příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen KrP ÚP) prostřednictvím Kontaktního pracoviště v místě trvalého bydliště žadatele. Pokud je dávka přiznána, peníze budou zasílány zákonnému zástupci na účet či poštovní poukázkou. Dávka se přiznává a vyplácí od počátku měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení (tj. podána žádost).

Podání žádosti - Podání žádosti u KrP ÚP (oddělení nepojistných sociálních dávek) je nezbytnou podmínkou pro zahájení řízení. Minimální věk dítěte pro podání těchto žádostí je jeden rok. Mladší dítě na tyto dávky nárok nemá. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který získáte na KrP ÚP nebo na internetových stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Na konci těchto formulářů je též vypsáno, co je třeba k žádosti doložit. 

Sociální šetřeníProvádí jej sociální pracovník KrP ÚP v místě, kde žadatel žije (tj. přirozeném sociálním prostředí žadatele). Sociální pracovník posuzuje

 • u příspěvku na péči – jak je dítě schopno zvládat základní životní potřeby (dále jen ZŽP) 
 • u příspěvku na zvláštní pomůcku – hlavně skutečnost, zda může dítě pořizovanou zvláštní pomůcku vůbec využívat nebo využívat ve svém sociálním prostředí a důvody pořizování zvláštní pomůcky (tj. k četnosti užívání a účelům, ke kterým bude pořizovaná pomůcka sloužit)

Lékařské posouzení - KrP ÚP zašle žádost o posouzení zdravotního stavu Lékařské posudkové službě příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (LPS OSSZ).  Ta provede posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj. zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok) a zároveň posouzení:

 • u příspěvku na péči – stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
 • u průkazu OZP – zda se jedná o postižení tělesné, smyslové nebo duševní, které podstatně omezuje schopnost pohyblivosti a orientace nebo skutečnost zda se jedná o osobu s poruchou autistického spektra
 • u příspěvku na zvláštní pomůcku – zda jde o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zda zdravotní stav nevylučuje poskytnutí toho příspěvku

Posudkový lékař rozhoduje na základě lékařských zpráv, které si vyžádá od pediatra na základě zdravotní dokumentace dítěte a dalších odborných lékařů či psychologů. Kvalitně napsané zprávy jsou v procesu posuzování a následně i rozhodování zpravidla nejdůležitější. 

Posudkový lékař si dítě většinou nezve k osobnímu vyšetření. Při nejasnostech si může sám vyžádat od lékařů další doplňující zprávy. Po dobu posuzování zdravotního stavu se správní řízení přerušuje usnesením, které přijde poštou.

Seznámení s podklady - Po obdržení výsledku lékařského posouzení, KrP ÚP v řízení pokračuje. Má povinnost shromáždit všechny podklady potřebné k vydání rozhodnutí a vyrozumět zákonné zástupce o možnosti vyjádřit se k podkladům před vydání rozhodnutí. 

Rozhodnutí - KrP ÚP vydává rozhodnutí:

 • u PnP, průkazu OZP a příspěvku na zvláštní pomůcku - po uplynutí lhůty na seznámení se se všemi podklady pro vydání rozhodnutí 
 • u příspěvku na mobilitu - po přiznání průkazu OZP typu ZTP či ZTP/P 
 • u zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování - na základě doložení potvrzení příslušného odborného lékaře o nutnosti dietního stravování

Rozhodnutí obdrží zákonný zástupce doporučenou poštou spolu s informacemi o možnosti se proti němu odvolat.

KrP ÚP je povinna rozhodnout ve věci bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Do této doby se ale nezapočítává doba přerušení správního řízení, po kterou se provádí posouzení zdravotního stavu. Doba toho přerušení je až 45 dní (možnost prodloužení o 30 dní). Z toho vyplývá, že by žádost i s lékařským posouzením měla být vyřízena nejdéle za 4,5 měsíce. (Poté je možnost podat podnět k opatření proti nečinnosti k MPSV ČR).

 • Příspěvek na péči (dále jen PnP)

Právní úprava zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách + prováděcí vyhl. č. 505/2006 Sb. PnP je poskytován osobám starším jednoho roku, které jsou především z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav, který trvá déle než jeden rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb) závislí na každodenní pomoci jiné fyzické osoby. 

 • Příspěvek se nevyplácí, jestliže je osoba po celý kalendářní měsíc např. v zdravotnickém zařízení. (nemocnice, lázně) Toto neplatí, pokud je s ní k takovému pobytu přijata i osoba pečující. (hospitalizace je myšlena např. 28.1. - 4.3. - tzn., že celý únor nemá příjemce nárok na PnP, pokavaď je hospitalizovaný 1.1.-31.1. tak nárok má, neboť den nástupu a den propuštění se nezapočítává)
 • PnP lze pobírat současně s dávkou státní sociální podpory - rodičovským příspěvkem.
 • Za osobu, která zabezpečuje péči příjemce PnP ve výši II., III. nebo IV. stupně závislosti, platí zdravotní pojištění stát a je jí doba péče započítána jako náhradní doba pro účely dávek důchodového pojištění. Toto platí i u péče o dítě do deseti let věku s  I. stupněm závislosti.
 • Příspěvek na péči není považován za příjem 
 • Dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) – přijatý PnP se započítává osobě pečující 
 • Osoba s uznaným stupněm závislosti může pobírat státní příspěvek u některých telefonních operátorů 200 Kč měsíčně či využít jiných nabízených výhod.

U dětí se posuzuje schopnost zvládat 9 základních životních potřeb a pracovníci mají k dispozici metodický pokyn . V části "příloha" (ke stažení tamtéž) najdete pak podrobnou tabulku jednotlivých sledovaných oblastí a co se považuje za normální pro daný věk.

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve,

 • stupni I (lehká závislost), jestliže není schopna zvládat tři ZŽP
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže není schopna zvládat čtyři nebo pět ZŽP
 • stupni III (těžká závislost), jestliže není schopna zvládat šest nebo sedm ZŽP
 • Stupni IV (úplná závislost), jestliže není schopna zvládat osm nebo devět ZŽP

Výše PnP pro osoby do 18 let věku – v Kč měsíčně

 1. stupeň
 1. stupeň
 1. stupeň
 1. stupeň
3 300 6 600 13 900 19 200

 

PnP lze zvýšit o 2 000 Kč/měs.

 • dětem ve věku od čtyř do sedmi let, které pobírají příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti (probíhá automaticky bez podání žádosti). Doporučujeme překontrolovat, zda byl PnP zvýšen.
 • ostatním dětem, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu (nutno podat žádost o zvýšení příspěvku; rozhodující je příjem za předcházející kalendářní čtvrtletí před podáním žádosti, u OSVČ měsíční průměr z předcházejícího kalendářního roku).

 

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je právně ukotven v zákoně č. 329/2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (§ 6, §7) a je poskytován osobě starší 1 roku, která

 • není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P
 • opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována

Výše příspěvku je 550 Kč měsíčně a na základě žádosti je možné jej vyplácet i jednou splátkou za tři kalendářní měsíce.

4. Průkaz osoby se zdravotním postižením (dále jen průkaz OZP)

Právní úprava zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (§ 34 - 36)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

Nárok na průkaz TP:

 • má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
 • Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Nárok na průkaz ZTP:

 • má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně s poruchou autistického spektra.
 • Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Nárok na průkaz ZTP/P:

 • má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.
 • Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku, včetně pořízení osobního automobilu

Právní úprava zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (§§ 9 – 12) + příloha 1 k vyhlášce 388/2011 Sb., + příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, viz. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Příspěvek je poskytován osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení a která je starší

 • 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla nebo úpravu bytu
 • 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodícího psa
 • 1 roku v ostatních případech

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidlaprávní úprava zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (§§ 9 – 12) + příloha 1 k vyhlášce 388/2011 Sb., + příloha k zákonu č. 329/2011 Sb. 

  • k 1.1.2022 - Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 tisíc Kč nově vznikl i lidem se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky.
 • Příspěvek je poskytován osobám starším tří let
  • Rodiče podají žádost na předepsaném formuláři na Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště v místě trvalého bydliště dítěte)
  • Sociální pracovník Úřadu práce ČR provede sociální šetření a požádá o posudek
  • Posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení vypracuje posudek a zašle na Úřad práce ČR
  • Úřad práce ČR následně vyhodnotí další rozhodné skutečnosti (např. příjem a majetkové poměry, četnost a důvody dopravy, ….) a vydá rozhodnutí o přiznání/nepřiznání příspěvku
  • Do 3 měsíců od vyplacení příspěvku musí rodiče doložit doklad o pořízení a provozuschopnosti auta (kupní smlouva, velký technický průkaz od vozidla, faktura a doklad o uhrazení)
  • V kupní smlouvě musí být uvedeno jméno dítěte (vlastník auta) v zastoupení rodičem (jméno rodiče), bytem…, který pak smlouvu za dítě podepisuje
 • Faktura musí být také vystavena na jméno dítěte v zastoupení zákonného zástupce

 

 • Výše příspěvku je od 1 – 200.000,- Kč
 • Trvání závazku - 10 let (po toto období musí oprávněná osoba auto pořád vlastnit a užívat k pravidelné dopravě; auto musí být provozuschopné)
 • Problematiku upravuje zákon č. 329/2011 Sb., v Příloze zákona jsou pak uvedeny zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání

Pokud byl žadateli přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla a při koupi platil DPH, pak může nejpozději do tří let po zakoupení či získání příspěvku požádat příslušný Finanční úřad o vrácení DPH z pořízeného vozidla (nejvýše 100 000 Kč).

Jak získat kompenzační a rehabilitační pomůckydůležité je mít ucelený přehled o požadovaných pomůckách – na trhu existuje téměř vždy více výrobků stejného druhu. Zdrojem informací bývá odborný lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, osoba již vlastnící pomůcku, dodavatel, výrobce, poradenské centrum, výstavy, veletrhy (např. Rehaprotex), internet, katalog, tiskoviny pro zdravotně postižené, …

U složitějších pomůcek je třeba řádně zjistit, zda bude vyhovovat, a domluvit se na konkrétním typu, správné velikosti, veškerém příslušenství a doplňcích, ceně, apod. U vybrané pomůcky je třeba získat informaci o tom, zda jde o pomůcku plně či částečně hrazenou ze zdravotního pojištění (dozvíte se od dodavatele či v číselníku zdravotních prostředků, např. na www.vzp.cz)

 

Žádosti online + požadované dokumenty
Sociální služby

Tohle je velmi ožehavé téma. Z jedné strany stát garantuje dostupnost služeb, z druhé strany na to nemá potřebné finance. Jejich působnost a kapacity neodpovídají potřebám občanů, ale je složité to prokazovat a ještě složitější vymáhat. Obecní úřad obce s rozšířenou působností  (větší "trojkové" obce) má povinnost zajistit sociální službu člověku, který by byl bez ní ohrožen na zdraví nebo životě. Pokud nejste ohroženi na zdraví či životě a státem garantovaná služba není dostupná obracíte se  přímo  na kraj, který  má povinnost zajistit dostupnost služeb na svém území. (Podle rozhodnutí Ústavního soudu je povinností kraje zajistit službu, která odpovídá potřebám člověka a umožní mu co nejméně závislý život. ) Pokud kraj na Vaši žádost nezareaguje, můžete podat žalobu (kontaktovat advokáta) na nezákonný zásah.

Seznam všech sociálních služeb  najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb . Pokud Vás služba odmítne, požádejte, ať Vám vydá písemné oznámení s důvody odmítnutí. Tato vyjádření pak využijte při vyjednávání s krajem.

Můžete využít služeb odborného sociálního poradenství,  rané péče, odlehčovací služby, služby osobní asistence, stacionáře, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny a další... záleží jen na zřizovateli, pod co se mu podaří jeho ideu pomoci zaregistrovat. O tom, jaké služby jsou ve Vašem okolí dostupné, by Vás měl informovat pracovník rané péče, případně si najdete sami pomocí vyhledávače na registru.

Podrobné informace o náplni jednotlivých služeb najdete na stránkách ministerstva práce a  sociálních věcí v sekci sociální služby.

Všechny sociální služby by měly splňovat standardy dané MPSV - přehledně a srozumitelně jsou pro uživatele přístupné ve stažitelné příručce z MPSV. Mrkněte na ni, znát svá práva je základ vždy a všude :).

Jaké sociální služby byste tedy určitě měli využít?

Raná péče

Tato sociální služba má za cíl pomoci Vám projít  obdobím prvních 7 let života Vašeho dítěte se zdravotním postižením  co nejsnadněji a zvládnout nejrůznější situace, které s sebou tato diagnóza přináší. Poskytuje všestrannou pomoc, přináší do rodiny prvek koordinátora pomoci, na kterého  se můžete s důvěrou obrátit a řešit s ním veškeré vaše otázky. Poradkyně vás bude navštěvovat doma v přirozeném prostředí dítěte. Může vás také doprovodit na odborné vyšetření, na jednání na úřadech nebo ve vzdělávacích zařízeních. Vzděláním to bávají nejčastěji speciální pedagožky, mohou Vám tedy fundovaně poradit co by Vašemu díteti v dané situaci pomohlo, jak jej vhodně rozvíjet apod.

Bývají provázáni  s lékařskými obory, psychology, sociálními pracovníky, právníky, fyzioterapeuty, školskými zařízeními, nadacemi, a zdravotními pojišťovnami...

Aktuální přehled poskytovatelů sociální služby raná péče v České republice a kontaktů naleznete v registru poskytovatelů rané péče vedeného MPSV.

Tato sociální služba je BEZBPLATNÁ.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby mívají  terénní, ambulantní nebo pobytovou formu. Hlavním cílem služby je umožnit pečující osobě čas na odpočinek, relaxaci či jiné věci, než je jen péče o dítě. Je to jedna ze služeb, kterou nabízíme rodičům dětem s PAS  i my, proto si pro bližší informace rozkliněte záložku ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Máme zkušenost, že rodiče dětí s PAS odsouvají své potřeby na "až někdy". Myslete na pravidlo kyslíkové masky a pečujte o sebe.

Služba se poskytuje ze zákona  za úhradu. Řešíte-li finanční obtíže sociální pracovník rané péče či dané odlehčovací služby Vám může pomoci získat na službu peníze skrze  nadace či od sponzorů.

Sociálně aktivizační služby

Různé organizace zaměřené na pomoc rodinám s dětmi  registrují své služby pod tímto označením. Většinou nabízejí sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a poskytují sociální poradenství. Primárně  jsou určeny pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy a proto je i tato služba BEZPLATNÁ.

Důležitou organizací pro Vás může být Národní rada osob se zdravotním postižením, která poskytuje bezplatné sociální a právní  poradenství a různé projekty podpory a pomoci.

Top heartmagnifiercrosschevron-down