CHCI POMOCI

Ministerstvo školství

Dřív nebo později začnete řešit jak ošetřit vzdělávání Vašeho dítěte. Kam jej umístit do školky, do školy, na co máte Vy a Vaše dítě nárok, jaké máte povinnosti, prostě vše co se točí okolo školství.

Vzdělávání dětí, žáků a studentů v ČR probíhá podle školského zákona  561/2004 Sb. Paragraf 16 pak  popisuje podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhláška  č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných pak upravuje pravidla pro stanovení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných. Potřebná podpůrná opatření a jejich míru doporučují  školská poradenská zařízení, která se dělí na Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogická centra.

Je-li Vaše dítě natolik výjimečné, že je Vám jasné, že potřebuje výrazně individuální přístup a jeho potřeby jsou odlišné od potřeb ostatních dětí pak musíte navštívit školské poradenské pracoviště, které nastaví patřičná podpůrná opatření. Rozdíl mezi PPP a SPC je přehledně popsán na stránkách pedagogického institutu, tamtéž najdete metody a postupy, kterých by se měli pracovníci ŠPZ držet, včetně intervenčních možností PPP a SPC (jsou lehce odlišné). Nejste-li se službami ŠPZ spokojeni, máte pocit, že nejednají v zájmu dítěte apod. můžete se obrátit na revizní pracoviště. 

Výhodou je pokud Vaše škola má fungující školské poradenské pracoviště, kde funguje týmová spolupráce mezi preventistou, speciálním pedagogem a psychologem. Bohužel aktuálně zatím není pozice školního psychologa ustanovena ve školním zákoně a školy na něj hledají finance z různých projektů, šablon či podpůrných opatření daných žákovi. Z posledního jednání zástupců asociace školních psychologů a zástupců MŠMT v únoru 2022 už se začíná rýsovat ustanovení pozice dle velikosti školy (nad 400 žáků  1,0 úvazek,  300-399 0,8 úvazku,  180-299 0,5 úvazku a pod 180 žáků budou mít nárok na kratší úvazek školního psychologa, který bude zaměstnancem PPP. Tento úvazek mohou mít i stávající zaměstnanci PPP s tím, že budou v určené škole vykonávat náplň práce školního psychologa.

Pokud tedy Vaše dítě nastupuje nebo už je žákem nějaké školy, kde  není školní psycholog zaveden a vy se obáváte jak bude inkluze probíhat, zda bude pedagog zvládat začlenění Vašeho dítěte do kolektivu apod. zkuste se domluvit na spolupráci škola - ŠPZ - tak jako může být do třídy doporučen asistent pedagoga, může být doporučen do školy  i psycholog.  Ostatně, co vše je možno využít jako podpůrné opatření při vzdělávání dítěte se speciálními potřebami, se můžete dočíst v katalogu podpůrných opatření.

Zde si můžete i přečíst, co vše může být doporučeno jako  podpůrné opatření pro žáka s PAS. 

Když se pohroužíte do studia různých doporučení a metodik vydaných MŠMT pro učitele jak pracovat s dětmi s PAS, začnete chápat pocity skepse a místy nechuť pedagogů se v této oblasti vzdělávat. Rok by Vám nestačil nastudovat vše co kdo k tomuto tématu napsal  a navíc děti s PAS jsou velmi různorodá skupina a co platí u jednoho neplatí u druhého. Jen Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra má 140 stran textu a někteří oslovení pedagogové v našem projektu z ní byli rozpačití. Je postavená na principech strukturovaného učení, odměnách a trestech, což v dnešní době čím dál větší skupiny pedagogů odmítají (Např.  myšlenky organizace OTEVŘENO  - myšlenky, že je třeba celkově transformovat školství, postavit vzdělávání na principech přijímacích, nehodnotících, umožňující růst každému dle jeho možností).  Na stránkách MŠMT je celá sekce zaměřená na děti a žáky s  PAS. vytvořená ve spolupráci s Nautis.  Najdete zde komunikační soubor, akreditované kurzy, různé metodiky práce, doporučené publikace  a webináře lektorek a lektora Nautisu, což je zejména pro rodiče dětí propagující SON-RISE přístup hůře uchopitelné pro spolupráci.

Pedagog tedy stojí v záplavě publikací, z nichž některé si i protiřečí (tak jako jsou odlišné terapeutické přístupy k dětem).  Pro Vaši informaci  k výše zmíněným můžeme přidat   Zásady přístupu k dětem s PAS , Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PASNácviky sociálních a komunikačních dovedností, Praktické metodické postupy při edukaci žáků s PAS, brožura pro pedagogy I já jdu do školy metodické doporučení České školní inspekce Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení  a další a další.

Pokud bychom měli za nás doporučit pedagogům jednu jedinou publikaci k přečtení byla by to Jedineční lidé : jiný pohled na autismus.

Další literatura, ze které se dá čerpat:

Povolání: asistent pedagoga : kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky s poruchou autistického spektra / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv .  V Praze :  Pasparta,  2021  75 stran

Mýty a fakta o autismu / Michal Hrdlička .  Praha :  Portál,  2020  182 stran

Autismus v edukační praxi / Barbora Bazalová .  Praha :  Portál,  2017  207 stran

Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu : prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann .  [Libčice nad Vltavou] :  Pasparta,  [2017]  ©2017  62 stran

Prevence a účinné řešení šikany U žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann .  [Libčice nad Vltavou] :  Pasparta, 92 stran

Obrázkový slovník sociálních situací pro děti nejen s poruchou autistického spektra / Romana Straussová, Monika Knotková, Ivana Mátlová ; ilustrace Iva Roštárová .  Praha :  CTA, Centrum terapie autismu,  2017  20 stran, 68 nečíslovaných stran

Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu / Olga Bogdashina ; předmluvy napsali Wendy Lawson a Theo Peeters .  V Praze :  Pasparta,  2017  186 stran

Přetrvávající primární reflexy : opomíjený faktor problémů učení a chování / Marja Volemanová .  Statenice :  INVTS s.r.o.,  2019  240 stran

Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení / Eva Vingrálková ; fotografie Jan Chlebníček .  Olomouc :  Fontána,  [2016]  ©2016  110 stran

Autismus : jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra : komplexní manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy, terapeuty a rodiče / Lucio Cottini, Giacomo Vivanti ; z italského originálu Autismo. Come e cosa fare con bambini e ragazzi ... přeložila Jana Bílková ; předmluva k českému vydání Anna Strunecká .  Praha :  Logos,  2017

101 tipů pro rodiče dětí s autismem : účinná řešení každodenních problémů / Arnold Miller, Theresa C. Smith ; z anglického originálu 101 tips for parents of children with autism přeložila Miroslava Jelínková .  Praha :  Portál,  2016  164 stran

300 her pro děti s autismem : rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností / Simone Griffin, Dianne Sandler ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková] .  Praha :  Portál,  2012 .  129 s.

 

Pro MŠ:

Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských škol ; doplněná o odbornou analýzu Přemysla Mikoláše Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení / Vladimíra Cigánková .  Ostrava :  Montanex,  2016  99 stran

Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra : [(do 7 let)] / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kol. .  Praha :  Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy,  c2012 .  46 s.

 

Z našeho dotazníkového šetření v průběhu projektu vyplynulo, že rodiče si v otázkách na co mám právo, co mám očekávat, kde se domůžu pomoci apod. nejsou příliš jisti. Zorganizovali jsme tedy webinář lektorovaný krajskou koordinátorkou péče o děti  s PAS paní Mgr. Slovákovou.  Záznam z webináře si můžete pustit zde:  Omluvte prosím kvalitu záznamu, nejsme profesionálové :).

Rodiči doporučované soukromé školy/školky :

smilingcrocodile

Abaškola Cerhenice 

Prointepo

Školička Mannaz

Top heartmagnifiercrosschevron-down