CHCI POMOCI

Popis realizace služby

Poslání

Poskytujeme odborné poradenství a podporu rodinám dětí raného věku se vzácným nervosvalovým onemocněním převážně v jejich přirozeném prostředí ve všech krajích České republiky tak, aby mohly žít co nejvíce běžný způsob života.

Cíle služby

 1. Rodina, která zvládá péči o své dítě se speciálními potřebami v domácím prostředí a umí podporovat jeho vývoj.
 2. Zvýšení informovanosti o problematice dětí se vzácným nervosvalovým onemocněním a o službě raná péče mezi rodinami a veřejností.

Cílová skupina

Rodina s dítětem (zákonný zástupce dítěte) od narození do 7 let se vzácným nervosvalovým onemocněním. Jedná se převážně o děti s dg. spinální muskulární atrofie (SMA) a Duchennova muskulární dystrofie (DMD).

Pravidla pro poskytování služby

 1. Služba raná péče je terénní služba a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.
 2. Raná péče Kolpingova rodina Smečno působí ve všech krajích ČR a je poskytována bez finanční úhrady.
 3. Služba je poskytována v souladu se SQSS a metodikami služby raná péče.

Kapacita

110 uživatelů na území ČR

Základní činnosti služby raná péče  

Vyplývají z § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a z § 19 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,
 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí,
 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
 • vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

Sociálně terapeutické činnosti

 • psychosociální podpora formou naslouchání,
 • podpora výměny zkušeností,
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů,
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.

Nabízené aktivity

 • konzultace v přirozeném prostředí rodiny,
 • podpora rodičů v období nepříznivé situace,
 • podpora rodičů při péči o dítě, metodické vedení rodičů při podpoře vývoje jejich dítěte,
 • půjčování a výběr vhodných hraček, didaktických pomůcek, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • sociálně právní poradenství, pomoc při zajišťování finančních prostředků na pomůcky, léky, bezbariérové bydlení,
 • školské poradenství, spolupráce při adaptaci dítěte ve školském zařízení,
 • zprostředkování kontaktů na další odborné pracovníky, služby a mezi rodinami navzájem,
 • doprovázení na úřady, k lékařům, do škol,
 • pobyty pro rodiny.

Průběh služby

První kontakt

Zájemce o službu raná péče kontaktuje poskytovatele zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Informaci o rané péči získá zájemce ve zdravotnickém zařízení během diagnostiky, dále na webu, facebooku, u odborných lékařů, od rodin, které službu znají nebo ji samy využily, na sociálních odborech nebo v jiných sociálních službách. Při Prvním kontaktu je zájemci poskytnuta základní informace o službě a je s ním dohodnut termín setkání Jednání se žadatelem o službu.

Jednání se žadatelem o službu

Jedná se o osobní setkání, které probíhá většinou v domácím prostředí rodiny. Obsahem setkání je podrobné seznámení žadatele s podmínkami a zásadami služby a s nabídkou aktivit. Zároveň dochází k seznámení s rodinou a dítětem, s jejich potřebami a představami o službě. Je jim předána k prostudování Smlouva o poskytování služby raná péče a Pravidla a podmínky poskytování služby raná péče. V případě plné kapacity služby je žadatel zapsán do Evidence žadatelů o službu a kontaktován v okamžiku uvolnění kapacity.

V případě, že žadatel spadá do cílové skupiny a má zájem o službu, je s ním uzavřena Smlouva o poskytování služby raná péče. V případě, že se žadatel nestane klientem služby, jsou mu předány informace o jiných službách.

Individuální plán

Podpisem smlouvy se žadatel stává uživatelem služby a je zahájena tvorba Individuálního plánu. Individuální plán obsahuje cíle, které by chtěl uživatel za pomoci služby realizovat. Na tvorbě individuálního plánu se podílí uživatel a klíčový pracovník. Individuální plán je pravidelně vyhodnocován. Pro naplnění cílů uživatele využívá klíčový pracovník Metodiky práce s uživatelem. Jedná se o metodiky práce s rodičem a s dítětem.

Metodiky práce s dítětem

 • podpora pohybu dítěte (rehabilitační a kompenzační pomůcky),
 • AAK (alternativní a augmentativní komunikace),
 • rozvoj kognitivních schopností,
 • bazální stimulace.

  Metodiky práce s rodiči

 • krizová intervence (naslouchání, rozhovor),
 • poradenství (sociálněprávní, školské, zajišťování finančních prostředků na léčbu a pomůcky),
 • doprovázení,
 • mezioborová spolupráce,
 • pobyty pro rodiny.

Ukončení služby

Uživatel má právo kdykoliv ukončit službu a smlouvu vypovědět bez udání důvodů ústně nebo písemně.

Ze strany poskytovatele je možno službu ukončit a smlouvu uživateli vypovědět v těchto případech:

 • opakované nedodržení podmínek smlouvy a povinností vyplývajících z Pravidel a podmínek poskytování služby,
 • pominutí důvodů pro poskytování služby raná péče (naplnění dohodnutých cílů, změna situace uživatele),
 • nevyhovujících (ekonomických, personálních, provozních) možností poskytovatele pro poskytování sociální služby.

Rodičům je předán přehled návazných služeb, které rodina může využít.

 

Řešení stížností

V případě, že nebudete spokojeni v jakémkoliv období našeho společného jednání s poskytovanou službou, máte možnost kdykoliv podat námitku, připomínku nebo stížnost. Toto právo mají i vaši rodinní příslušníci a veřejnost. Stížnost, připomínku i námět je možno podávat ústně (při konzultaci, v sídle poskytovatele nebo telefonicky), písemně (e-mailem, poštou, do schránky v prostorách pracoviště RP), a to osobně i anonymně. Stížnost je písemně zaevidována a je řešena vedoucí rané péče.

Maximální lhůta pro řešení stížností je 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti. Výsledek řešení stížnosti bude stěžovateli sdělen písemně. V případě nespokojenosti s řešením stížnosti se může stěžovatel obrátit na ředitelku organizace Kolpingova rodina Smečno, na Veřejného ochránce práv nebo na MPSV.

Zásady 

Služba je poskytována v souladu se zásadami rané péče.

Zásada důstojnosti

Budeme respektovat potřeby a zvyklosti Vašeho dítěte i vaší rodiny. Naše společná setkání budou založena na zásadách partnerství a společném hledání toho, co je pro vaši rodinu a pro vaši situaci v daném okamžiku nejvhodnější a nejdůležitější.

Zásada nezávislosti

Společně budeme hledat to, co můžete vy sami jako rodina v dané situaci udělat a zvládnout tak, abyste nemuseli využívat pomoci dalších institucí a mohli být spolu jako rodina co nejvíce.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Propojíme se se všemi odborníky, se kterými jste v kontaktu, tak aby kroky, které budete podnikat při péči o Vaše dítě, byly efektivní a co nejvíce účinné. Vy sami si řeknete, s kým chcete a potřebujete být v kontaktu.

Zásada kontinuity péče

Když už budete všechno vědět a umět, předtím, než se s vámi rozloučíme, vám pomůžeme najít služby a instituce, které vás budou provázet dále.

Prostorové, materiální a technické zajištění služby

Raná péče Kolpingova rodina Smečno poskytuje terénní službu, která je poskytována uživatelům převážně v jejich přirozeném prostředí. Služba je poskytována ve všech krajích České republiky. Služba raná péče má sídlo v budově organizace Kolpingova rodina Smečno ve Slaném, ul. Wilsonova 546/7. Majitelem budovy je Kolpingova rodina Smečno. Je zde kancelářský prostor, ve kterém je umístěn archiv poskytovatele a konzultační místnost. Prostory jsou vybaveny tak, aby odpovídaly charakteru služby a potřebám uživatelů. V budově sídlí i další sociální služby organizace Kolpingova rodina Smečno, které mohou uživatelé využívat. V přízemí budovy je umístěna schránka pro náměty, připomínky a stížnosti. Budova je bezbariérově upravena. Volné parkování je možné na ulici před budovou.

Poskytovatel je vybaven materiálními prostředky, které jsou nezbytné pro poskytování služby raná péče. Jedná se o hračky, didaktické pomůcky, kompenzační a další speciální pomůcky, které odpovídají dané cílové skupině. Dále pracovníci využívají služební notebooky, telefony a další potřebné kancelářské vybavení. Poradci rané péče využívají k dojezdu k uživatelům soukromé osobní automobily.

Fakultativní služby nejsou poskytovány.

Top heartmagnifiercrosschevron-down