CHCI POMOCI

PRŮBĚH PILOTNÍHO PROJEKTU POMOC RODINÁM S AUTISMEM

08. června 2021
čtení na 8 min.

PRŮBĚH PILOTNÍHO PROJEKTU POMOC RODINÁM S AUTISMEM

říjen – prosinec 2020

 • Přípravná fáze projektu POMOC RODINÁM S AUTISMEM.
 • Spolupráce s partnerem projektu Nadačním fondem AutTalk, umístění informací o projektu a nabídky pro rodiny k zapojení se do pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let, na webové stránky https://auttalk.cz/, rozeslání informací rodinám partnerem.
 • Vyhledávání a oslovování rodin se zájmem o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem, do pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let.
 • Spolupráce se zástupcem rodičů v realizačním týmu projektu – doporučení a kontakty na odborníky, školy, rodiny.
 • Vyhledávání a oslovení spolupracovníků projektu - sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny, psychologa, pedagoga, terapeuta.
 • Příprava webových stránek a informací o projektu, informačních a materiálů pro rodiny a odborné spolupracovníky.
 • Vypracování Komunikačního plánu projektu Pomoc rodinám s autismem.
 • Výběr a oslovení firem k výrobě dokumentu – příprava výběrové řízení – výběr dodavatele.

 

leden 2021

 • Komunikace s rodinami, které projevily zájem o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem - informování o projektu a podmínkách zapojení.
 • Dokončení výběru 10 rodin z Prahy a okolí do pilotního zavedení a testování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let.
 • Oslovování a výběr sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let.
 • Oslovování a výběr metodiček - supervizorek pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let.
 • Komunikace a příprava spolupráce s odbornými spolupracovníky projektu Pomoc rodinám s autismem - psycholožkou, pedagožkou, terapeutkou.
 • Návrh koncepce dokumentu.

 

únor 2021

 • Komunikace s rodinami vybranými do pilotního zavedení a testování Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let , podpisy Dohody o zapojení do projektu Pomoc rodinám s autismem, Souhlasu se zpracováním osobních údajů, Souhlasu s použitím fotografie / videozáznamu.
 • Dokončení výběru 5 sociálních pracovnic – poradkyň pro rodiny pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let.
 • Metodické setkání a plán průběhu pilotní služby Návazná péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let.
 • Plánování termínů úvodních konzultací v rodinách pilotní služby Návazná Péče pro rodiny s dětmi s PAS staršími než 7 let – z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření návštěvy nemohly proběhnout – jednání o nových termínech.
 • Metodické setkání odborníků zapojených do programů pro školy – vytváření koncepce.

 

březen 2021

 • Plánování termínů konzultací v rodinách služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let – z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření návštěvy nemohla většina proběhnout – jednání o nových termínech.
 • První úvodní konzultace v rodině proběhla hned po skončení vládních opatření koncem března, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let a pro metodiku služby, plánování dalších návštěv.
 • Rozšíření týmu sociálních pracovnic služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let o poradkyni specialistku pro konzultace a pomoc ve správních řízeních (PNP, OZP, speciální pomůcky, finanční příspěvky).
 • Metodické školení sociálních pracovnic – poradkyň služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let.
 • Průběžně probíhá informování zapojených rodin o akcích a webinářích pro rodiče.

 

Duben 2021

 • Proběhlo 7 úvodních konzultací v rodinách, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro poskytování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let a pro metodiku služby, plánování dalších konzultací v rodinách
 • Příprava k natáčení dokumentu.

 

Květen 2021

 • Proběhly 2 úvodní konzultace v rodinách, společně koordinátorka projektu a poradkyně pro rodinu, mapování výchozí situace rodin a jejich potřeb pro poskytování služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let a pro metodiku služby, plánování dalších návštěv.
 • Proběhlo 6 odborných konzultací služby Návazná péče v rodinách.
 • Metodické setkání a dokončení osnovy metodiky služby služby Návazná péče pro rodiny s dětmi staršími než 7 let.
 • Příprava k natáčení rozhovorů s externisty v dokumentu o rodinách dětí s PAS - kontaktování a výběr aktérů k rozhovorům.
 • Ńatočení rozhovorů s ředitelkou Výboru Dobré vůle Olgy Havlové paní Monikou Granja a s panem Janem Sokolem, spoluzakladatelem Nadačního Fondu AutTalk.
 • Finalizace nabídky programů pro školy.

Červen 2021

 • Proběhla 1 odborná konzultace služby Návazná péče v rodinách, 2 plánované konzultace byly zrušeny a změněn termín na později.
 • Bylo osloveno 10 škol a obesláno nabídkou programů pro školy.
 • Domluvena jedna individuální online konzutace pro pedagogy speciální waldorfské školy v Praze během prázdnin, 2 programy pro třídní kolektivy, 1 - 2 programy pro pedagogy v říjnu a prosinci.
 • Rodiny byly informovány o webinářích a akcích pro rodiče.

Červenec a Srpen 2021

 • Prázdninová pauza v konzultacích v rodinách.
 • Ředitelka KRS provádí  kontrolní šetření průběhu projektu, jsou nalezeny nedostatky.

Září 2021

 • Hledá se nový odborný koordinátor služby, dochází k prvním poprázdninovým setkáváním poradkyň s rodinami.
 • Rodiny jsou informovány o probíhajících akcí Nadačního Fondu AutTalk a dalších.

Říjen 2021

 • Vedení projektu přebírá ředitelka KRS Ludmila Janžurová ve spolupráci Lenkou Dolníkovou.
 • 10. 2021  v rámci projektu PODPORA RODINÁM S AUTISMEM proběhl na ZŠ a SŠ WALDORFSKÉ v Praze 4 "Program pro spolužáky - podpora žáka s PAS v kolektivu třídy" pod vedením lektorky Mgr. Jaroslavy Staňkové. 
 • 11.10 proběhlo oslovení dalších 66 škol (skrze výchovné poradce) s nabídkou spolupráce na Informačně vzdělávacím programu pro školy (přednášky, workshopy či diskusního setkání, určeno  pro vedoucí pracovníky škol, pedagogy, asistenty, školní psychology a speciální pedagogy…) reagovaly 4 školy, navázána užší spolupráce se ZŠ Buštěhrad.
 • Nadále probíhají konzultace poradkyň v rodinách.
 • Realizuje se online setkání poradkyň.
 • Zpracovává se první monitorovací zpráva. 

Listopad 2021

 • Rodiny jsou stále průběžně  informovány o akcích Nadačního Fondu AutTalk.
 • Skrze sociální sítě jsou oslovovány další rodiny dětí s PAS s dotazníkovým šetřením na téma Potřeba pokračování rané péče po 7. roce, monitorujeme potřeby rodin. 
 • Dochází k doplňování monitorovací zprávy
 • 24. 11. 2021 proběhlo další supervizní setkání poradkyň projektu. Z dosavadní práce s rodinami vyplývá, že do popředí výrazně vystupuje potřeba multidisciplinárního přístupu v péči a poměrně  vysoké požadavky na osoby poradkyň.
 • Na základě zkušeností z proběhlého programu v ZŠ a SŠ WALDORFSKÉ v Praze 4 se dolaďuje koncept vzdělávacího programu pro školy.

 

Prosinec 2021

 • Probíhají shrnující rozhovory s rodinami v půlce projektu (otázky spokojenosti, dalších potřeb, podklad pro chystanou metodiku)
 • Monitorovací zpráva je úspěšně schválena.
 • Všem přejeme krásné prožití Vánočních svátků.  🙂

 

Leden 2022

 • Realizujeme další dotazníkové šetření skrze sociální sítě, tentokrát na téma Rodičovská práva při vzdělávání dětí s PAS. Z tohoto monitoringu situace vyplývá potřeba vzdělávání pro rodiče - chystáme webinář s Mgr. Petrou Slovákovou.
 • Nadále  informujeme rodiny v projektu o akcích Nadačního Fondu AutTalk a webinářích zdarma. 
 • Máme k dispozici komplexní program pro školy se zahrnutím zapojení rodiče žáka s PAS do diskuze se spolužáky (I. stupeň).

 

Únor 2022

 • 9.2.2022 proběhl webinář, který pro veřejnost připravila Kolpingova rodina Smečno na téma: Seznámení s rodičovskými právy při vzdělávání dětí s PAS. Lektorka webináře Mgr. Petra Slováková seznámila účastníky s tématy týkajícími se legislativy upravující začlenění dětí se zdravotním znevýhodněním do školního prostředí, práce poradenských zařízení (PPP, SPC) a školní docházky dětí s PAS.
 • Webinář je zaznamenáván, upravován a bude přístupný na novém webu KRS.
 • Nadále dochází  ke konzultacím poradkyň s rodinami. 

 

Březen 2023

 • Spouštíme další dotazníkové šetření o povědomosti o právech a možnostech v sociální oblasti. Z monitoringu vyplývá, že tato oblast je informačně ošetřena poměrně dobře. 
 • Intenzivně pracujeme na obsahové části nové webové stránky projektu zaměřené na praktickou využitelnost pro rodiče dětí s PAS. 
 • Nadále dochází  ke schůzkám poradkyň s rodinami, pracujeme na metodice pro tuto následnou péči. 

 

Duben 2022

 • Vrcholí přípravy spuštění informačního portálu, zapojujeme do projektu další rodiče dětí s PAS - pomáhají naplňovat stránky informace, sdílí své zkušenosti, znalosti (akce “maminky maminkám”.)
 • Web se stává přístupný veřejnosti, přijímáme další podněty. 
 • Metodika dostává reálné obrysy, hledáme cesty jak tuto péči poskytovat v rámci možností české legislativy i nadále po skončení projektu a jak tuto péči rozšířit do všech koutů ČR.

 

Květen 2022

 

 •  Probíhají poslední  schůzky poradkyň s rodinami,  stále dolaďujeme metodiku  pro tuto následnou péči. 
 • Doplňujeme informace na webové stránky.
 • Plánujeme 1. tiskovou konferenci k projektu, kde představíme jednotlivé pilíře - zejména část věnovanou školství a webu. Zveme širokou a zejména odbornou veřejnost.
 • Znovu oslovujeme školy na území Kladenska ohledně informacím k programu pro školy.

 

Červen 2022

 

 •  Probíhá závěrečné setkání poradkyň s metodičkou projektu, domlouváme závěrečné rozhovory s rodinami o spokojenosti se zapojením do projektu, v některých rodinách ještě probíhají schůzky s poradkyněmi.  
 • Stále doplňujeme informace na webové stránky.

 

Červenec 2022 

 •  12. 7. 2022 probíhá první tisková konference k projektu

 

 

 

 

 

 

 

Top heartmagnifiercrosschevron-down